Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác nước ngầm | tư vấn môi trường ensol tư vấn môi trường ensol: Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác nước ngầm

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Mẫu đơn đề nghị cấp phép khai thác nước ngầmCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi:...........................................................................................(1)

1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân............................................................................(2)
1.2. Địa chỉ:..............................................................................................(3)
1.3. Điện thoại:....................................Fax: ..................Email:........................
2. Lý do đề nghị cấp phép:
...................................................................................................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Mục đích khai thác, sử dụng..................................................................(4)
3.2. Tầng chứa nước khai thác......(hoặc mạch lộ/hành lang/hang động................)
3.3. Vị trí công trình khai thác:....................................................................(5)
3.4 Số giếng khai thác..................(hoặc số mạch/hành lang/hang động khai thác)
3.5. Tổng lượng nước khai thác..................................................(m3/ngày đêm)
3.6. Chế độ khai thác................................................................(giờ/ngày đêm)
Số hiệu, vị trí và thông số cụ thể của từng giếng khai thác cụ thể như sau:
Số hiệu giếng
Tọa độ
Lưu lượng (m3/ngày)
Chế độ khai thác (giờ/ngày)
Chiều sâu đặt ống lọc (m)
Chiều sâu mực nước tĩnh (m)
Chiều sâu mực nước động cho phép (m)
X
Y
Từ
Đến

4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
...............................................................................................................(6)
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố...........................................................(7)
đề nghị (cơ quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy định của pháp luật có liên quan./.
........, ngày........tháng.......năm.......

Xác nhận của UBND xã, phường
Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
(đối với tổ chức/cá nhân không có tư cách pháp nhân và con dấu
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN

(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh (theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP).
(2) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, số Chứng minh nhân dân, ngày và nơi cấp, cơ quan cấp; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng, năm thành lập, số và ngày cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(3) Trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân đề nghị cấp phép.
(4) Ghi cụ thể mục đích khai thác, sử dụng nước, ví dụ: cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, tưới, khai khoáng, nuôi trồng thuỷ sản,..; Nếu cấp nước cho nhiều mục đích thì nêu cụ thể lượng nước cấp cho từng mục đích sử dụng.
(5) Ghi rõ vị trí công trình khai thác (thôn/ấp.....xã/phường....huyện/quận.....tỉnh/ thành phố), thuộc phạm vi đất được giao, được thuê hoặc được sử dụng để đặt công trình khai thác.
(7) Tổ chức/cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh/thành phố nơi đặt công trình thăm dò khai thác nước (trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ là Cục Quản lý tài nguyên nước).

‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Ghi chú:  Hồ sơ đề nghị cấp phép gửi tới Cục Quản lý tài nguyên nước đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi tới Sở Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh/thành phố.
(theo quy định tại Điều 13 của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP).


Tại sao nên chọn Công Ty Ensol? 
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn

 

0 nhận xét:

Copyright © 2012 tư vấn môi trường ensol